Voedsel analyses

Wie zijn we?

De wetenschappelijke dienst Voedselpathogenen van de operationele directie Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten (OD OBZ) van het WIV heeft een jarenlange ervaring met de bepaling van pathogenen en hygiëneparameters in verschillende levensmiddelen.
De dienst werkt onder andere als Nationaal referentielaboratorium voor Salmonella en pathogene E. coli (STEC), Campylobacter, Listeria monocytogenes, coagulase positieve stafylococcen, en zoönosen overgedragen door tweekleppige weekdieren. Tevens is het laboratorium aangesteld als NRL levensmiddelenmicrobiologie, NRL voedseltoxi-infecties en NRL antimicrobiële resistentie voor uit levensmiddelen geïsoleerde stammen.
 
Wat doen we?
We werken vooral in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Als NRL levensmiddelenmicrobiologie voeren we een deel van de analyses uit in het kader van het nationaal monitoringprogramma van het FAVV. Tijdens uitbraken van voedselvergiftigingen analyseren we de verdachte voedingsstalen om het oorzakelijk agens te vinden en centraliseren we alle gegevens. Daarnaast bieden we ook gespecialiseerde detectie- en typeringsanalyses aan en bepalen we bacteriële toxines.
 
Methoden
Zowel voor de detectiemethodes als voor de tellingsmethodes in levensmiddelen gebruiken we voornamelijk ISO methoden.
Het laboratorium is ISO 17025 geaccrediteerd. De lijst van analyses, de gebruikte methodes, de doorlooptijd, prijs en de naam van de analyseverantwoordelijke kunt u vinden via volgende link ( Lijst en tarieven van de microbiologische voedingsanalyses). Prijzen zijn exclusief BTW en registratiekost (5€/staal). 
 
Typering van stammen
We bieden ook de mogelijkheid tot verdere karakterisatie van uit voeding geïsoleerde stammen. Deze typeringen zijn enerzijds gebaseerd op fenotypische kenmerken zoals de serotypering of de bepaling van antimicrobiële resistentie en anderzijds op de moleculaire detectie van specifieke virulentiegenen. Ook verwantschap tussen bepaalde isolaten uit de voeding kan worden nagegaan door verdere fijntypering van de stammen met moleculaire typeringsmethoden zoals MLVA of PFGE. Daarnaast kunnen we ook het toxineproducerend vermogen van isolaten van stafylococcen, Bacillus cereus of Clostridium perfringens nagaan.
 
Hoe kunt u een analyse aanvragen?
Een technisch verantwoordelijke kan worden gecontacteerd tijdens de openingsuren van het Instituut (8-17u). Analyses worden enkel uitgevoerd tijdens weekdagen. Gezien onze missie is het vooral de bedoeling om voor externe klanten analyses uit te voeren die niet door andere laboratoria worden aangeboden. Gelieve er echter rekening mee te houden dat analyses voor het FAVV en stalen in het kader van uitbraken of tijdens crisis situaties steeds met voorrang worden behandeld.
Wij voeren geen staalnames uit en het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om voldoende staal te leveren voor de gevraagde analyse. Het transport van het staal valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en dient te gebeuren bij conforme temperatuur zodat er geen groei van de bacteriën mogelijk is. Het staal dient correct verpakt te zijn om lekkage te vermijden waardoor er kruiscontaminatie zou kunnen ontstaan tussen stalen. Voor het versturen van stammen dienen de veiligheidsrichtlijnen voor biologisch een infectieus material (UN3373) te worden gevolgd.
 
Even kort :
    Gebruik goed gesloten containers of buizen.
    Verpakt met absorberend materiaal in een secundaire verpakking (omhulling van type "transportblister" of hersluitbaar plastiek zakje).
    Het geheel wordt dan in een omslag of doosje geplaatst
    De huidige richtlijnen vereisen dat op de buitenverpakking het pictogram "UN3373” biologische substantie van categorie B vermeld staat.
Het verzenden van stamen van Biohazard niveau 2 wordt door ons eveneens uitgevoerd onder het UN Model voor het versturen van Biologisch en Infectieus material en wordt uitgevoerd door een erkende transporteur. Voor transport binnen België bedraagt de transportkost 50€.
Het is belangrijk dat het staal vergezeld wordt van een gedetailleerd ingevuld en ondertekend aanvraagformulier om de analyse op tijd te kunnen starten en te kunnen rapporteren binnen de aangegeven doorlooptijd. Bij het doorsturen van bacteriële stammen wordt er een gedetailleerde epidemiologische informatie gevraagd. Deze informatie laat ons toe een nationale en internationale databank op te stellen.
 
Link aanvraagformulieren
Microbiologische analyses van levensmiddelen
Typering van bacteriële stammen geïsoleerd uit de voeding
Stalen in het kader van voedselvergiftigingen
 

Vorige bladzijde: Toxoplasmosis
volgende bladzijde: Mycologische analyses