Privacy - Disclaimer

Privacy
 
Bescherming van de persoonsgegevens
 
Het WIV-ISP eerbiedigt het privé-leven van de gebruikers. Het merendeel van de informatie die op deze site beschikbaar is, vereist geen enkel persoonsgegeven. Het is echter mogelijk dat u dergelijke gegevens worden gevraagd, meer bepaald voor de online-diensten. In dit geval zullen de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die richtlijn 95/46/EG omzet) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
·   De door U ontvangen gegevens zijn in het bestand van het WIV-ISP opgenomen en worden enkel gebruikt om uw aanvraag voor informatie te beantwoorden of om uw kandidatuur voor een functie binnen het WIV-ISP te behandelen.
·   Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht de gegevens te raad plegen en, indien noodzakelijk, uw gegevens te laten aanpassen.
 
Daartoe dient u contact op nemen met:
WIV-ISP - Communicatiecel
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
E-mail : wiv-isp@wiv-isp.be
 
 
 
Disclaimer
 
DE BEPALINGEN HIERONDER HEBBEN TOT DOEL DE VOORWAARDEN TE BEPALEN WAARONDER HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID U TOEGANG GEEFT TOT ZIJN WEBSITE
Het WIV-ISP geeft u toegang tot zijn website (www.wiv-isp.be) en tot de informatie die deze bevat voor zover u , zonder enig voorbehoud, de voorwaarden vermeld op de huidige pagina “gebruiksvoorwaarden” aanvaardt.
Het raadplegen van de website www.wiv-isp.be en de daarin opgenomen informatie, wordt beschouwd als een aanvaarding van deze voorwaarden door u.
 
1. Informatie
·   Alle op deze site voorgestelde documenten hebben enkel een informatieve waarde en mogen niet als juridisch of wetenschappelijk betrouwbaar beschouwd worden. De op deze site gecommuniceerde informatie verbindt het WIV-ISP tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Hoewel onze doelstelling is om actuele en nauwkeurige informatie te verspreiden, kunnen wij het resultaat ervan niet waarborgen, en wij zullen inspanningen leveren om de onjuistheden die ons gecommuniceerd worden, recht te zetten. Het WIV-ISP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze site, of voor schade of een virus dat uw computer of ander informaticamateriaal zou treffen.
·   De informatie op deze internet site bevat op geen enkele manier wetenschappelijke adviezen of enige politieke mening over voorwerpen verbonden aan volksgezondheid. Alle op deze site voorgestelde documenten hebben enkel een informatieve waarde en verbinden het WIV-ISP op geen enkele manier tot aansprakelijkheid. Als u vragen hebt over een specifieke materie die valt onder de bevoegdheden van het WIV-ISP, dient U altijd de communicatiecel van het WIV-ISP te contacteren.
 
2. Links en verwijzingen
·   Deze internet site bevat hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. Het WIV-ISP controleert deze sites en informatie die erop staat niet en kan dus geen enkele garantie geven wat de kwaliteit, de relevantie, de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van deze informatie betreft.
·   Het WIV-ISP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit de raadpleging van de informatie ter beschikking gesteld op de andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar door het WIV-ISP wordt verwezen.
·   De verenigingen, organisaties en internet sites vermeld op deze site werden gekozen op een objectieve manier met als enige doel de bezoekers van onze site de meest relevant en volledige informatie mogelijk aan te bieden. Wij kunnen de volledigheid, de nauwkeurigheid of de actualiteit van de informatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten betekent geenszins dat deze worden aanbevolen boven gelijkaardige ondernemingen of producten die niet worden vermeld.
·   Indien u op uw eigen website hyperlinks naar de website van het WIV-ISP wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster die u zo spoedig mogelijk over de toelaatbaarheid van uw verzoek zal informeren.
 
3. Intellectuele eigendomsrechten
·   U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze rechten zijn niet in de tijd beperkt en zijn van toepassing in alle landen.
·   Het WIV-ISP is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de website, alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
 
Niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.
Het is niet uitgesloten dat deze informatie in de toekomst zal worden aangepast. Wij vragen u dan ook deze informatie van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen.
 
Dr. Johan Peeters - Verantwoordelijke uitgever

Previous page: Externe Links