Gezondheidsenquête 2018 in de startblokken!

Gepubliceerd op: 
maandag, 15 januari 2018
Last updated on 17-1-2018 by Wesley Van Dessel

Een grootschalige enquête naar de gezondheid en leefstijl van de Belgen begint in januari 2018 en zal het hele jaar door worden voortgezet in de drie regio’s van het land.

Sinds 1997 — en dit om de vijf jaar — organiseren het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en StatBel (Statistics Belgium) dit uitgebreide onderzoek om de ontwikkelingen op het domein van volksgezondheid en de specifieke noden van de bevolking op het gebied van zorg en preventie in kaart te brengen. De via deze enquête verzamelde gegevens bieden de bevoegde autoriteiten essentiële informatie voor het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid dat dicht bij de burgers en hun gezondheidsproblemen staat.

De pols nemen van de gezondheid

De gezondheidsenquête 2018, de zesde in zijn soort in de laatste twee decennia, verzamelt unieke informatie die helpt om de gezondheid van de bevolking in België in kaart te brengen. Om dit te doen, verzamelt het gegevens over de gezondheidstoestand en het welzijn van de burgers, maar ook over andere aspecten zoals het gebruik van drugs, het gebruik en de toegang tot gezondheidszorg, beperkingen die samen gaan met veroudering en de hulp die senioren nodig hebben, mondgezondheid, eetgewoonten, alcoholgebruik, lichaamsbeweging, enz. De analyses van het WIV dienen niet alleen om een ​​inventaris op te maken van deze gegevens in België, maar ook om risicogroepen voor bepaalde gezondheidsproblemen (op basis van leeftijd, geslacht, de economische of sociale status, of de omgeving waarin men woont) in kaart te brengen. Ten slotte maken de gegevens het mogelijk om de invloed van verschillende leefstijlen op de gezondheidstoestand en het welzijn van de bevolking te onderzoeken.

6.000 gezinnen zullen worden bevraagd

Gemeenten geselecteerd voor de Gezondheidsenquête 2018 Om betrouwbare resultaten te hebben, is het nodig om een groot aantal personen te bevragen die representatief zijn voor de algemene bevolking. Meer dan 10.000 personen van alle leeftijden, nationaliteiten en met verschillende gezondheidstoestanden zullen worden uitgenodigd om deel te nemen. Om dit aantal te bereiken, zijn ongeveer 6.000 gezinnen geselecteerd in 158 gemeenten (ingekleurd op de kaart) verspreid over heel het Belgisch grondgebied. Alle gezinnen die in het bevolkingsregister van deze gemeenten zijn opgenomen, kunnen gecontacteerd worden gedurende het jaar 2018. Afhankelijk van de gezinsgrootte worden één tot vier leden van het gezin geselecteerd om vragen van een professionele interviewer te beantwoorden.

 

 

 

Deelname is niet verplicht, maar wel gewenst

Uiteraard is niemand verplicht om aan de enquête deel te nemen, maar de medewerking van de gezinnen is heel belangrijk voor het bekomen van betrouwbare resultaten: hoe meer uitgenodigde personen ook effectief deelnemen, hoe groter de garantie dat de resultaten representatief zijn voor de ganse bevolking. Indien veel deelnemers zouden afhaken, komt de betrouwbaarheid in het gedrang. De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden om het Belgische gezondheidssysteem te helpen verbeteren en dit zowel voor wat betreft de bescherming van de volksgezondheid als de toegang tot de gezondheidszorg. Deelname aan de enquête komt daarom iedereen ten goede. 

Als je bent geselecteerd …

Indien uw gezin bij toeval geselecteerd werd voor de gezondheidsenquête, ontvangt u een officiële uitnodiging van WIV/StatBel samen met een informatiefolder waarin de doelstellingen en de feitelijke aanpak van de enquête worden toegelicht. Een officiële interviewer van StatBel zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken. Op de dag van de afspraak komt de interviewer bij u thuis langs om het interview af te nemen en om een vragenlijst voor te leggen die u in zijn/haar aanwezigheid kunt invullen. Aan sommige personen zal bovendien gevraagd worden of ze later terug gecontacteerd mogen worden voor een gezondheidsonderzoek bij hen thuis door een gekwalificeerde verple(e)gst(e)r. Hij/zij zal enkele metingen uitvoeren, zoals de bloeddruk en een bloedtest om o.a. het cholesterolniveau te achterhalen. Dit is een kans om een kleine check-up van de gezondheid te krijgen zonder enige kosten!

Resultaten

Eenmaal alle gegevens verzameld zijn, worden alle namen en adressen verwijderd (geanonimiseerd). De anonieme gegevens van de 10.000 deelnemers worden vervolgens geanalyseerd door het WIV, die de resultaten van de enquête (bijvoorbeeld de waargenomen tendenzen) zal overmaken aan de overheden, zowel op federaal, regionaal als op gemeenschapsniveau, en natuurlijk ook aan de bevolking. De eerste resultaten van de gezondheidsenquête 2018 zullen eind 2019 beschikbaar zijn. Aanvullende informatie en de resultaten van eerder enquêtes zijn te vinden op de WIV-ISP-website: www.gezondheidsenquete.be 

Doel van gezondheidsenquêtes

De resultaten van gezondheidsenquêtes maken het mogelijk om de evolutie van een aantal gezondheidsproblemen in de bevolking in kaart te brengen en om nieuwe behoeften en lacunes op te sporen die moeten worden aangepakt. Ze helpen richtlijnen te ontwikkelen voor het gezondheidsbeleid en hun effecten op lange termijn te evalueren. Gegevens uit de enquête kunnen bijvoorbeeld leiden tot:

  • het voeren van informatie- en sensibiliseringscampagnes;
  • het treffen van maatregelen voor de preventie van bepaalde ziekten;
  • het bevorderen van de toegang tot bepaalde behandelingen;
  • het investeren in sectoren voor de ondersteuning en de verzorging van de bevolking.

De resultaten voor België worden vergeleken met die van de andere lidstaten van de Europese Unie, waar vergelijkbare gezondheidsenquêtes worden gehouden. Dit stelt ons in staat ons beleid aan te passen aan dit van andere landen die mogelijk al meer vooruitgang hebben geboekt.

QR code

QR code for this page URL