Uw gezondheid onder hoog toezicht

Het WIV streeft naar een kwaliteitsvolle gezondheid voor iedereen. Om dit doel te bereiken, bekijken onze teams de reële gezondheidstoestand van de burgers en de manier waarop hun gezondheid evolueert in de tijd.

Om er efficiënt op te kunnen reageren, moeten we immers eerst de gezondheidstoestand van de burgers en hun huidige behoeften kennen

Dat doen we via veldenquêtes die het WIV op nationale schaal organiseert. Deze enquêtes geven precieze aanwijzingen over de gezondheid van de burgers en in het bijzonder over hun geneesmiddelenconsumptie, hun voedingsgewoonten en hun algemeen welzijn.

Om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, is het ook nodig om de ziekten die haar treffen te identificeren en op te volgen.

Onze aandacht gaat vooral uit naar infectieziekten die nog sterk aanwezig zijn in België en in de rest van de wereld (aids, griep, tuberculose, salmonellose enz.)

Hiertoe coördineert ons instituut een uitgebreid netwerk van laboratoria, centra en platformen, die allen toezien op deze ziekten. Het biedt duidelijke en betrouwbare informatie over de circulerende ziekten, hun oorzaken, hun voorkomen in de bevolking en daarnaast over de opduikende pathogenen (met andere woorden de ‘nieuwe’ ziekteverwekkers, zoals bacteriën en kiemen).

Het is op basis van deze informatie dat het WIV adviezen formuleert voor de Belgische autoriteiten, zodat die hun acties en hun beleid kunnen toespitsen op de reële behoeften van de burgers.

ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE ACTIES

De gezondheidstoestand van de bevolking: hoe gezond zijn de Belgen?

We volgen ziekten, maar schenken ook veel aandacht aan de gezondheidstoestand en de gewoontes van de Belgen. Eten de Belgen gezond? Leven ze langer gezond dan de andere Europeanen? Hoeveel alcohol drinken ze? Hoeveel roken ze? Voelen Vlamingen zich gezonder dan Walen? Zijn vrouwen vaker depressief? Gebruiken de Belgen veel geneesmiddelen?

De overheden moeten de gezondheidstoestand, de levensgewoontes en de consumptie van de burgers kennen om na te gaan of de politieke maatregelen die ze hebben genomen, beantwoorden aan reële behoeften inzake de gezondheid. Zo onderzoekt het WIV de levensverwachting in goede gezondheid in België. De laatste resultaten van die studie (2012) zijn dat de levensverwachting in goede gezondheid bij de geboorte in België 2,7 jaar langer is dan het Europese gemiddelde bij mannen en 1,7 jaar bij vrouwen. België zit daarmee in de top tien van de Europese Unie. Samen met zijn partners voert het WIV ook enquêtes op het terrein uit om de burgers vragen te stellen over hun eetgewoontes, hun leefgewoontes, hun consumptie van gezondheidszorg, hun gezondheidstoestand en enkele sociaal-economische parameters. De laatste nationale gezondheidsenquête (2008) heeft aangetoond dat:

  • 47% van de volwassenen te veel weegt
  • 14% zwaarlijvig is
  • het aantal rokers gedaald is van 30% in 1997 tot 25% in 2008 en
  • de gezinnen gemiddeld 7% van hun maandinkomen besteden aan gezondheidszorg. 

Ziekten onder de loep: microbiologisch en epidemiologisch toezicht om epidemieën te voorkomen

Het toezicht dat het WIV uitoefent, richt zich voor een groot deel op infectieziekten. Elk jaar sterven wereldwijd 17 miljoen mensen aan infectieziekten, vooral ziekten van het ademhalingsapparaat (griep, longontsteking, bronchiolitis, astma, enz.) en aids, diarree, tuberculose, malaria en mazelen. Infectieziekten vormen een groot probleem voor de volksgezondheid en daarom moeten we er verder in investeren. Het WIV zorgt voor een allesomvattend en continu toezicht op infectieziekten in België dankzij aanvullende activiteiten:

  • microbiologische expertise en
  • epidemiologisch toezicht

In het instituut hebben die activiteiten enerzijds betrekking op infectieziekten die van de ene mens op de andere worden overgedragen (zoals griep), en anderzijds op infectieziekten die worden veroorzaakt door de voeding (salmonellose), lichaamssecreties (zoals hiv/aids en soa's), het milieu (zoals allergieën en zoönosen) en de zorg (ziekenhuisinfecties, MRSA, CPE, enz.).

Microbiologische analyses: laboratoria en nationale referentiecentra om epidemieën te voorkomen

Via zijn laboratoria en nationale referentiecentra, die officieel zijn erkend in België en het buitenland, volgt het WIV-ISP de evolutie van infectieziekten. Die laboratoria en centra ondersteunen het werk van perifere laboratoria en analyseren de monsters die ze van die laboratoria krijgen. Ze vatten de essentiële informatie daarover samen op nationaal niveau: karakterisering van de stammen, aantal gevallen, tendensen, enz. We verzamelen die gegevens om epidemieën te voorkomen en om ziekten beter te kunnen bestrijden. De laboratoria spelen ook een rol op internationaal vlak. De nationale gegevens worden immers doorgestuurd naar netwerken zoals het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Die instanties gebruiken die gegevens om de situatie in Europa en de rest van de wereld in kaart te brengen. Zo kunnen we de ontwikkeling van de risico’s meten en de uitbreiding op grotere schaal volgen.

Ons instituut herbergt meer dan 40 nationale referentiecentra en -laboratoria en die worden vooral gesubsidieerd door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Epidemiologisch toezicht: opsporing van risico’s en preventie

De epidemiologie onderzoekt de frequentie en de distributie van gezondheidsproblemen in tijd en ruimte in een gegeven populatie. Het epidemiologisch toezicht door het WIV heeft tot doel de waargenomen gegevens te analyseren, niet vanuit microbiologisch oogpunt, maar vanuit menselijk oogpunt (impact van die gegevens op de gezondheid). Die informatie wordt verzameld via de vele instrumenten waarover het WIV beschikt. We baseren ons vooral op een systeem voor de registratie van “meldingsplichtige” infectieziekten dat werd opgezet voor ziekten die ernstige complicaties kunnen veroorzaken, gemakkelijk een epidemie kunnen veroorzaken (kinkhoest, meningitis, hepatitis A, bof, mazelen, rode hond, enz.) of waarvoor er nog geen behandeling bestaat. We werken daarvoor samen met het peilnetwerk van huisartsen. Die artsen brengen wekelijks verslag uit over de incidentie van infectieziekten bij hun patiënten. Zo kunnen onze vorsers bijvoorbeeld ramen hoeveel mensen in de bevolking griep, aids of zona hebben. We zijn ook verantwoordelijk voor netwerken zoals het Pedisurv-netwerk, dat de kinderziekten volgt waartegen kinderen worden ingeënt, en het netwerk van neurologen, om transmissie van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob te voorkomen. Het WIV-ISP coördineert ook registers teneinde de burgers en specialisten gestructureerde, gecontroleerde en actuele informatie te geven. Dat zijn onder andere:

 

Stuifmeelallergie Diabetes Seksuele Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Antibioticaresistentie Difterie Ziekte van Lyme Meningitis Tuberculose Poliomyelitis Rabiës Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) Zeldzame ziekten Obesitas Salmonellose

QR code

QR code for this page URL