WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

OD Volksgezondheid en Surveillance
 

Belangrijkste doelstellingen
 • Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking en determinanten ervan.
 • Opvolgen van trends in de gezondheidsstatus en surveillance van een aantal ziekten en gezondheidsdeterminanten.
 • De kwaliteit van zorgverstrekking verbeteren door onderzoek van de gezondheidszorg.
 • Actoren binnen de Volksgezondheid inlichten ter ondersteuning van hun beleid.
 • Coördinatie van gezondheidsinformatie in België.

  De Afdeling Epidemiologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid streeft naar het in stand houden van een continu proces van verbetering van het wetenschappelijke werk en van de organisatie van de afdeling, met als doel een hoogstaand kennisniveau en een optimale bediening van de klant.
  De afdeling is sinds mei 2006 ISO-9001 gecertificeerd (List of projects included in the scope).
Belangrijkste instrumenten
 1. Peilnetwerken
  Doelstelling : Surveilleren van gezondheidsproblemen via peilnetwerken van huisartsen en laboratoria.
  • De Peillaboratoria : De doelstelling van dit programma is de opvolging van een aantal micro-organismen voor de surveillance van infectieziekten en antibioticaresistentie. Deze registratie laat toe onder andere epidemische outbreaks te detecteren en de incidentie van infectieziekten in te schatten, op zowel nationaal als lokaal vlak.
  • De Huisartsenpeilpraktijken registreren wekelijks specifieke gezondheidsproblemen. De belangrijkste doelstellingen van dit netwerk zijn het opvolgen van ziekten, het inschatten van hun incidentie en het bestuderen van hun belangrijkste epidemiologische kenmerken. Belangrijke onderwerpen zijn mazelen, bof en de vraag naar HIV tests, waarbij de impact van preventie- en vaccinatiecampagnes bestudeerd wordt.
 1. Registratiesystemen
  Doelstelling : Surveillance van de incidentie van specifieke ziekten.
  • Register van HIV infecties en AIDS : Dit programma registreert de nieuwe gediagnosticeerde gevallen van AIDS en HIV in België.
 1. Onderzoek gezondheidszorg
  Doelstelling : Ondersteuning en promotie van kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg.
  • Kwaliteitsbevordering in de huisartsenpraktijk door vergelijking van de zorgverlening met bestaande normen en richtlijnen.
  • Nationale Surveillance van Ziekenhuisinfecties (NSIH) : Het doel van dit programma is het aantal ziekenhuisinfecties te verminderen door surveillance, en zelfbeoordeling dankzij een vertrouwelijk feedbacksysteem. Deelnemende ziekenhuizen kunnen zo hun infectie- en antibioticaresistentie cijfers opvolgen en vergelijken met andere ziekenhuizen in België.
 1. Bevolkingsenquêtes
  Doelstelling : Verzameling van gezondheidsgegevens door middel van enquêtes in de algemene bevolking.
  • In de gezondheids enquête van 1997 werden 10.000 mensen aan huis bevraagd. De resultaten hiervan geven een evaluatie van de gezondheidstoestand van de bevolking, de leefstijl en het gebruik van gezondheidsdiensten.
 1. Analyse van gegevens en ontwikkeling van indicatoren i.v.m. de volksgezondheid
  Doelstelling : Het vertalen van data tot informatie bruikbaar voor het beleid.