WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

OD Volksgezondheid en Surveillance

Bulletin van de OD Volksgezondheid en Surveillance

 • Gezondheid in Europa, zijn we er al? Leren uit het verleden, bouwen aan de toekomst - H. Van Oyen
 • Be-Momo, een programma voor de opvolging van de sterfte ten gevolge van alle oorzaken voor een snelle meting van de impact van gebeurtenissen op de volksgezondheid - F. Wuillaume
 • Evolutie van de levensverwachting in goede gezondheid in België en per gewest - N. Berger
 • Symposium ‘Evaluatie van het Kankerplan 2008-2010’ - R. Kiasuwa
 • Ongewenste obstetrische gevolgen van de behandeling van precancereuze letsels ter hoogte van de baarmoederhals: een Belgische multicentrische
  studie - C. Simoens, F. Goffin, P. Simon, M. Arbyn
 • Uitdagingen voor de pediatrische diabeteszorg - K. Doggen
 • Methodologie van de studie ‘PsychoTSH’ over de relatie tussen de bloedconcentratie van thyroïd stimulerend hormoon en de ontwikkeling van jonge kinderen - C. Trumpff
 • Vierde nationale campagne ter bevordering van de handhygiëne: beschermen wij de patiënt op de juiste manier? - N. Viseur in samenwerking met de werkgroep Handhygiëne
 • Mazelenepidemie in België, 2011 - M. Sabbe & V. Hutse
 • Diabetes: Activiteiten van onze operationele directie - N. Bossuyt
 • Analyse van individuele sociale zekerheidsgegevens over uitstrijkjes, colposcopieën, biopsieën en chirurgische ingrepen op de baarmoederhals (België, 2002-2006) - M. Arbyn, C. Simoens, V. Fabri en de redactie
 • Enquêtes, levensstijl en chronische ziekten - J. Tafforeau
 • Gezondheidsenquête 2008 - Het HIS-team en de redactie
 • Gezondheidsverwachting - H. Van Oyen
 • Meticillineresistente Staphylococcus aureus in Belgische ziekenhuizen… tien jaar later - B. Jans
 • Gezondheidsenquête door middel van interview 1997-2008 - J. Tafforeau
 • Elektronisch Medisch Dossier - N. Bossuyt
 • Een specifiek surveillance-netwerk voor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob - A. Litzroth
 • Dienst Zorggerelateerde infectieziekten - B. Catry
 • Dienst Infectieziekten in de Algemene Populatie - S. Quoilin
 • Dienst Gezondheid en Leefmilieu - A. Van Nieuwenhuyse et S. Fierens
 • Dienst Toxicologie - C. Vleminckx
 • Dienst Gezondheidszorgonderzoek - V. Van Casteren
 • Het Kankercentrum ter verbetering van de kankerbestrijding in België - E. Van Hoof
 • Referentiedata voor de surveillance van infecties opgelopen in de afdeling intensieve zorgen in België (2008) - I. Morales
 • Operationele Directie Volksgezondheid en Surveillance - H. Van Oyen
 • Humane biomonitoring van zware metalen in Aat - S. Fierens
 • Hepatitis E, een opkomendeziekte in België? - G. Ducoffre
 • De impact van roken op een lang en gezond leven - H. Van Oyen
 • HIV-infecties in België: ononderbroken toename van HIV-diagnoses onder mannen die geslachtsverkeer hebben met mannen - A. Sasse
 • Het ResoPrim-project: zijn elektronische medische dossiers van huisartsen geschikt voor onderzoek in volksgezondheid? - V. Van Casteren
 • U bent in goede handen: resultaten van de derde nationale handhygiënecampagne in de ziekenhuizen - E. Leens
 • Surveillance van Influenza A (H1N1) 2009 in België - S. Hammadi
 • Samenstelling van het huishouden als risicofactor voor suïcidaal gedrag bij Belgische volwassenen - L. Gisle
 • Systemisch gebruik van antimicrobiële middelen in Belgische ziekenhuizen - S. Vaerenberg
 • Trends van sociale ongelijkheid en obesitas: België, 1997 tot 2004 - R. Charafeddine
 • Surveillance van infectieuze aandoeningen door het peillaboratorianetwerk, 2008: enkele recente trends - G. Ducoffre
 • Belgian Nutrition Society - S. Vandevijvere
 • De Risico Assessment Groep, een platform voor de evaluatie van internationale bedreigingen van de volksgezondheid - F. Wuillaume
 • Individueel risico op resistentie na gebruik van antibiotica - Multicentrische studie - B. Catry
 • Geluidshinder thuis en subjectieve gezondheid: een populatiestudie, België, 2001 en 2004 - E. Hesse
 • Nationale prospectieve surveillance van Clostridium difficile in de Belgische laboratoria - M-L. Lambert
 • Over de vierde gezondheidsenquête in België - S. Demarest
 • Epidemiologie van kinkhoest in België - M. Sabbe
 • Evolutie van het Gebruik van Cannabis in België - B. Lamkaddem
 • Gebruik van alcohol en psychotrope geneesmiddelen door ongevallenslachtoffers in de Belgische huisartspraktijk - N. Boffin
 • 24th Seminar: Diagnosis and surveillance of infectious diseases
 • Intrafamiliaal geweld: frequentie van huisartsconsultaties en behandeling door de huisarts - N. Bossuyt
 • De capture-recapture-analyse, een techniek om surveillancegegevens beter te interpreteren - E. Kissling
 • Leptospirose: een ziekte in opmars in België? - G. Ducoffre
 • Alcohol en Geweld: Resultaten van de Belgische Gezondheidsenquête - L. Gisle
 • Bescherming tegen SOA onder jongeren: resultaten van de Belgische gezondheidsenquête door middel van interview van 2004 - J. Buziarsist
 • De tweede nationale handhygiënecampagne: de quiz - E. Leens
 • Identificatie van risicogroepen voor seksueel overdraagbare aandoeningen door het surveillancepeilnetwerk van clinici in België - A. Defraye
 • Het Belgisch MucoviscidoseRegister (BMR-RBM) - H. Jansen
 • Tuesday Seminars
 • Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes. De Voetklinieken - A. Billiet
 • De gasexplosie in Gellingen en haar invloed op mentale aandoeningen: resultaten van een longitudinale studie - A. Versporten
 • Nationale online Surveillance van Clostridium difficile-infecties - I. Ramboer
 • 23ste Seminarie: Diagnose en Surveillance van Infectieuze Aandoeningen
 • Over sport en infecties - S. Quoilin
 • Surveillance van de mortaliteit in België: resultaten zomer 2006 - B. Cox
 • Surveillance van infectieuze aandoeningen door het peillaboratorianetwerk, 1983-2006: enkele recente trends - G. Ducoffre
 • De Zoektocht naar een Kwaliteitssysteem voor de Afdeling Epidemiologie - P. Cliquet
 • 9e Symposium Volksgezondheid: “Public Health at the End of Life”
 • De “Monitoring Quality of End-of-Life Care (MELC)-studie” in Vlaanderen 2006-2010 - N. Bossuyt
 • De ontwikkeling van drie modules voor de Europese Gezondheidsenquête - M. Roelands
 • Vergelijking van huidige rookprevalentie in zes Europese landen - K. Bayingana
 • Trends in de functionele gezondheid op hogere leeftijd in België tussen 1997 en 2004 - H. Van Oyen
 • Seminarie: Diagnose en surveillance van infectieuze aandoeningen - G. Ducoffre
 • Epidemiologie van het rotavirus in België - G. Ducoffre
 • De gebruikelijke voedings- en nutriënteninname in België - N. Debacker
 • Het Metzoonproject: ontwikkeling van een methodologie om het risico op zoönotische voedselinfecties te beoordelen in België - P. Van Dessel
 • 22ste Seminarie: Diagnose en Surveillance van Infectieuze Aandoeningen
 • HCV, HBV en HIV seroprevalentiestudie in een steekproef van druggebruikers in behandelingscentra of gevangenissen in België, 2004-2005 - L. Ameye
 • Nut van sterftegegevens voor het gezondheidsbeleid - S. Drieskens
 • Gezondheidsenquête 2004 - J. Van der Heyden
 • Functie van de epidemiologische wachtdienst van het WIV in het risicobeheer van een humane pandemie van infecties met influenza A/H5N1 - S. Quoilin
 • Belgische Voedselconsumptiepeiling 1 - 2004 - H.Van Oyen
 • De catastrofe in Gellingen en haar invloed op mentale aandoeningen - A. Versporten
 • Preliminaire resultaten van de nationale surveillance voor accidenteel bloedcontact in de Belgische ziekenhuizen - E. Leens
 • De eerste nationale campagne om handhygiëne te stimuleren in de Belgische acute ziekenhuizen - C. De Laet
 • Beperkingsvrije levensverwachting in België, 2001: Resultaten van de Socio-economische Enquête - H. Van Oyen
 • Gezondheidsenquête 2004 - J. Tafforeau
 • Onbevredigde noden: fysieke beperkingen en sociale ondersteuning - S. Demarest
 • De gezondheidsvragen van de Algemene socio-economische enquête 2001 - P.-J. Miermans
 • Druggerelateerde sterfte in België (1987-1997) - G. Jossels
 • Hantavirusinfectie in België: hoogseizoen in 2005 - G. Hanquet
 • Symposium: Socio-economic inequalities in health: from understanding to actions
 • 21ste Seminarie: Diagnose en Surveillance van Infectieuze Aandoeningen
 • Telefoonpermanentie van de Afdeling Epidemiologie - S. Maes
 • Evaluatie van de kwaliteit van diabeteszorg gebaseerd op het proces na vier jaar IKED - N. Debacker
 • Anaplasmose, een ziekte in opmars in België - G. Ducoffre
 • Cluster met ESBL-producerende Acinetobacter baumannii (type VEB-1) in een Belgisch rusthuis - B. Jans
 • Enkele recente rapporten
 • 21ste Seminarie: Diagnose en Surveillance van Infectieuze Aandoeningen
 • Voorwoord - H. Van Oyen
 • Uitbraak van mazelen in Brussel in het voorjaar van 2004 - T. Lernout
 • Het antibioticagebruik in de ambulante zorg in België, 1997-2001 - E. Hendrickx
 • De dioxinegehaltes in het bloed bij bloeddonoren vóór en na de Belgische dioxinecrisis - N. Debacker
 • Trends in de incidentie van ongevallen in de privé-sfeer in België - D. Devroey
 • Factoren van invloed op de sensitiviteit en specificiteit van de surveillancegegevens van nosocomiale infecties op intensieve zorgeneenheden - I. Morales
 • Geweld tussen personen en mentale aandoeningen - L. Gisle
 • Surveillance van problemen verbonden aan intentioneel geweld, gemeld door huisartsenpraktijken in België - V. Van Casteren
 • Trends in seksueel overdraagbare aandoeningen geobserveerd door het peilnetwerk van clinici in België (2000-2004) - A. Defraye
 • Wijzigingen in het voorschrijfgedrag van huisartsen voor artrose bij ouderen na een nationale informatiecampagne - H. Vandenberghe
 • 20ste Seminarie: Diagnose en Surveillance van Infectieuze Aandoeningen
 • De Belgische voedselconsumptiepeiling - S. De Vriese
 • Preventie van tekenencefalitis - G. Ducoffre
 • Astma in België - M. Puddu
 • Meta-analyse van de performantie van twee triagemethoden voor vrouwen met geringe cytologische afwijkingen van de baarmoederhals: HPV-DNA opsporing versus herhaling van het uitstrijkje - M. Arbyn
 • Voorwoord - H. Van Oyen
 • Het epidemiologische luik van het nationaal rapport over drugs 2003 - S. Sleiman
 • Surveillance van postoperatieve wondinfecties in België- H. Carsauw
 • Legionellose - G. Marchant
 • Scabiës (schurft) vandaag - L. Sourdeau
 • 20ste Seminarie: Diagnose en surveillance van infectieuze aandoeningen
 • Severe Acute Respiratory distress Syndrome alias SARS, een beknopt overzicht (augustus 2003) - E. Van Cleemput
 • Daling van het aantal cerebrovasculaire accidenten in België - D. Devroey
 • Tevredenheid in bejaardeninstellingen : het standpunt van de bewoners, 2001 - B. Jans
 • Gezondheidsenquête 2001: enkele resultaten - J. Tafforeau
 • Is de socio-economische ongelijkheid in gezondheid verschillend volgens gewest in België? - H. Van Oyen
 • Nationale surveillance voor accidenteel bloedcontact in de Belgische ziekenhuizen - E. Leens
 • Trends in borstkankersterfte in België- M. Arbyn
 • Cluster van kankers in de wijk ‘Lumsonry’, een vroegere gemeente van Tarciennes - F. Sartor
 • Myeloma: diagnose, incidentie en prognose - P. De Plaen
 • Preventie van bacteriële enteritis - G. Marchant
 • 19de Seminarie: Diagnose en Surveillance van Infectieuze Aandoeningen
 • Voorwoord - H. Van Oyen
 • Heroïneonderzoek - S. Sleiman
 • Analyse op het internet van de gegevens afkomstig van de surveillance van infectieuze aandoeningen door de Peillaboratoria - G. Ducoffre
 • Gezondheidsenquête 2001 - S. Demarest
 • Verschillen in gezondheidsverwachting in België volgens gewest - H. Van Oyen
 • Verband tussen leefmilieu en mentale gezondheidsaandoeningen : resultaten van de Belgische Gezondheidsenquête - J. Buziarsist
 • Enkele recente rapporten
 • Een surveillance peilnetwerk voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) - G. Van Kersschaever
 • Epidemiologie van het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV) in België - G. Ducoffre
 • Programma borstkankerscreening: Opstarten van een gecentraliseerd netwerk en een beveiligd relationeel databasebeheersysteem - P. De Plaen
 • Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie voor Diabetes (IKED), 2001 - N. Debacker
 • Internationale Gegevensbank Gezondheidsenquête: Methodiek en Inhoud - C. Vermeire
 • 18de Seminarie: Diagnose en Surveillance van Infectieuze Aandoeningen
 • SPMA, een instrument voor analyse van sterftegegevens op het Internet - S. Drieskens
 • Het voorschrijven van NSAI voor de behandeling van artrose bij 60-plussers door de huisarts - H. Vandenberghe
 • Ziekte van Lyme - G. Ducoffre
 • Surveillance van infectieuze aandoeningen door het Peillaboratorianetwerk, 1983-2001: enkele recente trends - G. Ducoffre
 • Naar een europese surveillance van nosocomiale infecties in intensieve zorgenafdelingen: het HELICS-IZ project - C. Suetens
 • Woord Vooraf - H. Van Oyen
 • Verwezenlijking van een consensus over de wenselijkheid en de modaliteiten van een systematisch opsporingsonderzoek voor diabetes, november 2001 - F. Capet
 • Georganiseerde baarmoederhalskanker-screening: eindelijk een werkelijkheid voor gans België? - M. Arbyn
 • Antibiotica en acute keelpijn: resultaten van een registratie uitgevoerd door Belgische huisartsen, februari-mei 1999 - P. Jonckheer
 • De associatie tussen opleiding en cognitief verval en dementie - A. Versporten
 • Early Warning System voor Nieuwe Synthetische Drugs - E. Leus
 • Pilootstudie omtrent de detectie van mazelenantistoffen in speeksel in het kader van een surveillance van exantheemziekten - A. Thyssen
 • Resultaten van de eerste nationale, multicentrische surveillance van multiresistente Enterobacter aerogenes - B. Jans
 • Enkele recente publicaties en rapporten
 • Netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap - S. Walleyn
 • Verschillen in antimicrobiële consumptie in de eerstelijnsgezondheidszorg in vier Europese landen, 1997 - E. Hendrickx
 • Prevalentieschatting van het aantal intraveneuze druggebruikers - F. Sartor
 • Meningitis C in België - G. Hanquet
 • Kindersaturnisme - F. Claeys
 • Trends in het testen van de HIV infectie in België - A. Sasse
 • De mededeling van HIV-testen aan de patiënten - D. Devroey
 • Lijst van evenementen
 • Recente publicaties
 • Woord vooraf - H. Van Oyen
 • Gezondheidsverwachting naar opleidingsniveau - N. Bossuyt
 • Gezondheidsenquête (HIS 2001) - L. Gisle
 • Epidemiologische gegevensinzameling via het elektronisch medisch dossier van de huisarts : een haalbaarheidsstudie - V. Van Casteren
 • Een specifiek surveillancenetwerk voor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob - S. Quoilin
 • Daling van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus cijfers in belgische ziekenhuizen: resultaten van het nationaal surveillancenetwerk na het invoeren van nationale richtlijnen - B. Jans
 • Een blik op de afdeling Epidemiologie
 • Lijst van evenementen
 • Enkele recente publicaties

EPI-SCOOP,EPI SCOOP,EPISCOOP