Nederlands Franšais
Afdeling klinische biologie
Zoeken
Algemene informatie  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 

Algemene informatie

Doelstellingen (kwaliteitsbeleid van de dienst zoals voorzien in ons kwaliteitssysteem):

Aangezien er in meer en meer Europese landen overgegaan wordt tot het opleggen van een kwaliteitssysteem aan klinische laboratoria, vinden wij het evident dat EKE-organisaties ook werken volgens dezelfde principes. In dit objectief moet de organisatie van de EKE-schema’s kritisch worden benaderd en moet de instelling via een eigen systeem van kwaliteitsborging de best mogelijke garanties bieden om de kwaliteit van de EKE’s (zowel wat betreft rondgestuurde monsters als procedures) te verzekeren.

Missie:

 • Het aanbieden van een programma voor externe kwaliteitsevaluatie in alle domeinen van de Klinische Biologie om enerzijds in het belang van de Volksgezondheid, de betrouwbaarheid en de perfecte uitvoering van de analysen te verzekeren en anderzijds om aan ieder laboratorium toe te laten de gebruikte techniek en het goed functioneren ervan te toetsen. Deze externe kwaliteitsevaluaties hebben ook een belangrijke rol te vervullen in de permanente vorming. Zij hebben een educatief karakter en zijn niet sanctionerend.
 • Het uitvoeren van specifieke analysen in het kader van EKE.
 • Een bijdrage leveren aan continue kwaliteitsverbetering van de analysen van klinische biologie in de Belgische laboratoria.

Strategie:

 • Toepassing van aangepast kwaliteitssysteemnormen en richtsnoerdocumenten; ISO 17025/15189 voor specifieke analysen ; ISO 17043 voor EKE-werkzaamheden.
 • Het opzetten van EKE-programma’s die aan de vooropgestelde normen voldoen:
  • Objectieve beoordeling: deze wordt gegarandeerd door het feit dat de dienst op geen enkele wijze betrokken is bij het uitvoeren van analysen klinische biologie.
  • Vertrouwelijkheid van de bekomen gegevens.
  • EKE-programma’s uitgevoerd volgens kritisch wetenschappelijke basis rekening houdend met aanbevelingen van internationale organisaties, van Europese werkgroepen rond EKE, van de Commissie van klinische biologie, van de expertencomités van de verschillende domeinen en is tevens stof voor publicatie.
 • Het in toepassing brengen van de algemene kwaliteitscriteria van het WIV zoals beschreven in het kwaliteitshandboek van het Instituut.
 • Rationele aanwending van het toegekende EKE-budget.

Kritische succesvoorwaarde:

De activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd personeel, met hiervoor geschikte apparatuur in geschikte lokalen en volgens gevalideerde methoden.

Kritische succesfactoren:

 • Grondige informatie van de deelnemers.
 • Kwaliteit monstermateriaal.
 • Gevalideerde statistische procedures en adekwate implementatie van de statistische modellen.
 • Snelle rapportering en feedback naar de deelnemers.
 • Volledige traceerbaarheid en documentatie enquêtes en analysen.
 • De aanstelling van een kwaliteitscoördinator die verantwoordelijk is voor de invoering, de ontwikkeling en de opvolging van het kwaliteitssysteem van de dienst in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van niveau 1 van het WIV.
 • “Problem related controls”; Controles aangepast aan specifiek te evalueren problemen.
 • Vrijwaring van druk.

Kritische succes indicatoren :
 • Design schema’s, monstermateriaal en statistiek zijn dermate ontworpen dat voor meer dan 90% van de deelnemers de bekomen resultaten geldig kunnen geëvalueerd worden.
 • Rapportering wordt afgesloten voor het uitsturen van een volgende survey.
 • Tijd nodig om de monsters ter plaatse te brengen.
 • Analyse klachten.
 • Opvolging encoderingsfouten.
 • Jaarlijkse analyse kostenstructuur.
 • Behandeling klachten.
 • Toetsen « klantentevredenheid » via feedback vanuit de Commissie voor klinische biologie en de opdrachtgever.
 • Evaluatie van de werking expertencomités.